Short Turns: 1300 Year-Old Ski, Artist Tycho Odberg

Image